กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม