คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1 นายธนชัย  ศรีโพธิ์ชัยประธานกรรมการสถานศึกษา
2 นางแต้ม ดงบังผู้แทนผู้ปกครอง
3 นางเกศกนก ศรีเคนา ผู้แทนครู
4 นายบุรากร  ศรีสะอาดผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายประมวล พลเคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นางสาวนิภาพร หมุนลี ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล) รองเจ้าอาวาสวัดศิริพนปุญญาวาสผู้แทนองค์กรศาสนา
8 นายทองแดง สีชาทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นางสาวนันนกรฐ์  ทิพย์สูงเนินผู้อำนวยการ โรงเรียนดงบังวิทยายน