อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G-Suit for Education”

28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนดงบังวิทยายนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G-Suit for Education” วิทยากรโดย คุณครูบริพัฒน์ จงร่วมกลาง โดยเน้นการพัฒนาครู ให้สามารถนำแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา
มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom
การสร้างใบงาน สื่อ กิจกรรมจาก Google Docs, Sheets, Slides การสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย
Google Forms
บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน “น้องช่วยพี่ พี่ดูแลน้อง” เราจะก้าวผ่านช่วงวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *