ประวัติโรงเรียน

42317207_1759616197427595_434844432034955264_n42305801_1759615920760956_6018102643237322752_n42301322_1759625284093353_7583743833242861568_n42294959_1759618280760720_3527673115146452992_n42288311_1759616210760927_2564616523964481536_o42277537_1759616090760939_2410800190177935360_o42265910_1759616097427605_4946082663036354560_n42257269_1759615857427629_8107140573841850368_n42234554_1759616277427587_8870968471274389504_n42231099_1759615930760955_3621855619029401600_o42217601_1759625294093352_461896180469596160_n42215631_1759616007427614_5699844084840005632_o42209457_1759615850760963_3744609615459909632_n42209454_1759616120760936_378998196350746624_n42201340_1759616034094278_701265788891299840_n42199219_1759615910760957_3349162506114301952_n42197750_1759618270760721_6230481556184498176_o42196408_1759616017427613_8004288317694672896_n42189851_1759616234094258_3573033149522771968_n42179549_1759616324094249_8759787530510925824_n42179546_1759616290760919_27486631053230080_n42178426_1759615840760964_4433857428727005184_o

ภาพโรงเรียนดงบังวิทยายนในอดีต

ประวัติโรงเรียนดงบังวิทยายน
ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดตั้งสภาโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นสหศึกษา ทางโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จึงได้ดำเนินการร่วมกับสภาตำบลดงเมืองแอม เพื่อหาที่จัดตั้งโรงเรียน โดยทางสภาตำบลดงเมืองแอม มีความเห็นชอบให้ทางโรงเรียนดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินที่สาธารณะบ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ( ส.ธ.๑ ) เลขที่ ขก.๖๒ ซึ่งมีเนื้อที่ ๙๖ ไร่ ๒ งานโดยสภาตำบลมีความเห็นชอบยกให้สร้างโรงเรียนจำนวน ๕๐ ไร่ ลักษณะของที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง ๒๔๐ เมตร ด้านยาว ๓๖๘ เมตร โดยมอบส่วนด้านเหนือให้กับโรงเรียน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ ได้ดำเนินพร้อมกับสภาตำบลสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน ห้องพักครู ๑ ห้อง ห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง ๒ ที่ และทางสภาตำบลดงเมืองแอม ได้เสนอชื่อให้กับสาขาโรงเรียนว่า “ดงบังวิทยายน” หมายถึง การเข้าถึงแหล่งวิชาการทุกด้านทุกสาขา และทางโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ได้ออกคำสั่งโรงเรียนที่ ๓๕ / ๒๕๓๖ แต่งตั้งให้ นายสวาท จันทหาร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ มาทำหน้าที่หัวหน้าสาขาโรงเรียนดงบังวิทยายน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ เป็นต้นไป และกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ ครูจำนวน ๒ อัตรา นักการภารโรง ๑ อัตรา ทางสภาได้ดำเนินการได้ดำเนินการสรรหาจัดจ้าง ดังนี้
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เปิดเรียนทำการสอนเป็นวันแรก มีนักเรียนจำนวน ๗๓ คน ชาย ๓๙ คน หญิง ๓๔ คน
เปิดเรียน มีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้น ม. ๒ มีนักเรียน ม. ๑ เข้าเรียนใหม่ จำนวน ๑๑๔ คน ชาย ๗๕ คน หญิง ๓๙ คน ทางโรงเรียนแม่ได้จัดส่งครูมาช่วยสอน จำนวน ๑ คน คือ
นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน อาคารห้องสมุด ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง
ในปีงบประมาณ ๒๕๓๗ สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น นายวิจิตร เจริญเชื้อ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทำถนนเข้าสู่โรงเรียนโดยเป็นถนนลูกรังความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับว่าอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
วันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ ได้รับการสนับสนุน จากกรมทรัพยากรธรณี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ซึ่งสามารถใช้น้ำได้เป็นอย่างดี
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๗ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อหนังสือและตู้เอกสารเข้าห้องสมุดโดยได้รับความอนุเคราะห์จัดหาจาก รศ. สุภาพ ณ นคร ประธานชมรมนักเรียนเก่าไทย – นิวซีแลนด์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี ฯพณฯเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ฯพณฯมร. ฟิลลิป กิบสัน เป็นผู้มอบ และ นายวิไล รู้ปัญญา ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ
ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ มีนักเรียน ม.๑ สมัครเข้าเรียนจำนวน ๖๖ คน ชาย ๓๖ คน หญิง ๓๐ คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๒๕๓ คน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙ นักเรียนสาขาดงบังวิทยายน รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗๓ คน ได้ออกจากโรงเรียนเพราะเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และทางโรงเรียนได้รับนักเรียน ม.๑ เข้าใหม่ ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๓๙ จำนวน ๑๐๙ คน ชาย ๕๗ คน หญิง ๕๒ คน
ต่อมาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลเพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ ชื่อว่า โรงเรียนดงบังวิทยายน ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดตั้งสภาโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นสหศึกษา ทางโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จึงได้ดำเนินการร่วมกับสภาตำบลดงเมืองแอม เพื่อหาที่จัดตั้งโรงเรียน โดยทางสภาตำบลดงเมืองแอม มีความเห็นชอบให้ทางโรงเรียนดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินที่สาธารณะบ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ( ส.ธ.๑ ) เลขที่ ขก.๖๒ ซึ่งมีเนื้อที่ ๙๖ ไร่ ๒ งานโดยสภาตำบลมีความเห็นชอบยกให้สร้างโรงเรียนจำนวน ๕๐ ไร่ ลักษณะของที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง ๒๔๐ เมตร ด้านยาว ๓๖๘ เมตร โดยมอบส่วนด้านเหนือให้กับโรงเรียน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ ได้ดำเนินพร้อมกับสภาตำบลสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน ห้องพักครู ๑ ห้อง ห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง ๒ ที่ และทางสภาตำบลดงเมืองแอม ได้เสนอชื่อให้กับสาขาโรงเรียนว่า “ดงบังวิทยายน” หมายถึง การเข้าถึงแหล่งวิชาการทุกด้านทุกสาขา และทางโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ได้ออกคำสั่งโรงเรียนที่ ๓๕ / ๒๕๓๖ แต่งตั้งให้ นายสวาท จันทหาร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ มาทำหน้าที่หัวหน้าสาขาโรงเรียนดงบังวิทยายน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ เป็นต้นไป และกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ ครูจำนวน ๒ อัตรา นักการภารโรง ๑ อัตรา ทางสภาได้ดำเนินการได้ดำเนินการสรรหาจัดจ้าง ดังนี้
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เปิดเรียนทำการสอนเป็นวันแรก มีนักเรียนจำนวน ๗๓ คน ชาย ๓๙ คน หญิง ๓๔ คน
เปิดเรียน มีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้น ม. ๒ มีนักเรียน ม. ๑ เข้าเรียนใหม่ จำนวน ๑๑๔ คน ชาย ๗๕ คน หญิง ๓๙ คน ทางโรงเรียนแม่ได้จัดส่งครูมาช่วยสอน จำนวน ๑ คน คือ
นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน อาคารห้องสมุด ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง
ในปีงบประมาณ ๒๕๓๗ สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น นายวิจิตร เจริญเชื้อ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทำถนนเข้าสู่โรงเรียนโดยเป็นถนนลูกรังความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับว่าอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
วันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ ได้รับการสนับสนุน จากกรมทรัพยากรธรณี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ซึ่งสามารถใช้น้ำได้เป็นอย่างดี
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๗ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อหนังสือและตู้เอกสารเข้าห้องสมุดโดยได้รับความอนุเคราะห์จัดหาจาก รศ. สุภาพ ณ นคร ประธานชมรมนักเรียนเก่าไทย – นิวซีแลนด์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี ฯพณฯเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ฯพณฯมร. ฟิลลิป กิบสัน เป็นผู้มอบ และ นายวิไล รู้ปัญญา ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ
ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ มีนักเรียน ม.๑ สมัครเข้าเรียนจำนวน ๖๖ คน ชาย ๓๖ คน หญิง ๓๐ คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๒๕๓ คน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙ นักเรียนสาขาดงบังวิทยายน รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗๓ คน ได้ออกจากโรงเรียนเพราะเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และทางโรงเรียนได้รับนักเรียน ม.๑ เข้าใหม่ ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๓๙ จำนวน ๑๐๙ คน ชาย ๕๗ คน หญิง ๕๒ คน
ต่อมาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลเพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ ชื่อว่า โรงเรียนดงบังวิทยายน ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น