ฝ่ายบริหาร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 081-052-3508
e-mail : gadganog@dbw.ac.th

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-279-4251
e-mail : urailuck@dbw.ac.th

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 064-473-0546
e-mail : yupalak@dbw.ac.th

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-854-9003
e-mail : suphalak@dbw.ac.th