ฝ่ายบริหาร

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ