วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดงบังวิทยายน น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาที่มี คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ภายในปี 2564

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านทักษะการเรียนรู้เชิงวิชาการด้วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยน้อมนําหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ SIAO MODEL
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง
4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการสอน แหล่งเรียนรู้ และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
6. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

นโยบายและจุดเน้น

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านทักษะการเรียนรู้เชิงวิชาการด้วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยน้อมนําหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ SIAO MODEL
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง
4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการสอน แหล่งเรียนรู้ และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
6. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน