ITA 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

โรงเรียนดงบังวิทยายนให้ความสำคัญกับการบริหารงานงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาอังกฤษ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาไทย

Read more