เพลงประจำโรงเรียน

https://drive.google.com/file/d/1WAIElBmPubGJxppCBiLFPjtcYHg5RSJt/view?usp=sharing