แบบ ID PLAN 63

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล

(Individual Development Plan)

โรงเรียนดงบังวิทยายน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

https://drive.google.com/file/d/1ZLDrwYwiyz94f78JrUt83pJcPaNNdCnz/view?usp=sharing