อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G-Suit for Education”

28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนดงบังวิทยายนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G-Suit for Education” วิทยากรโดย คุณครูบริพัฒน์ จงร่วมกลาง โดยเน้นการพัฒนาครู ให้สามารถนำแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom การสร้างใบงาน สื่อ กิจกรรมจาก Google Docs, Sheets, Slides การสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน “น้องช่วยพี่ […]

Read more
1 2